Részletes tájékoztató bejelentéssel érintettek részére
Utolsó módosítás: 0001.01.01

Az MVM Otthon Plusz Zrt.-nek kötelessége Önt, mint bejelentéssel érintett természetes személyt tájékoztatni a bejelentésről, az adatkezelésre és a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról, továbbá felhívni a figyelmét jogaira és kötelezettségeire. Tájékoztatjuk, hogy az MVM Otthon Plusz Zrt. e tájékoztatási kötelezettségének részben a jelen részletes tájékoztatóval tesz eleget.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) rendelkezése alapján kivételesen indokolt esetben, ha a bejelentés kivizsgálását meghiúsítaná, utólagosan is sor kerülhet az Ön, mint bejelentéssel érintett személy tájékoztatásra.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen a Panasztörvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül), valamint az MVMOP-BSz-16 Az MVM Otthon Plusz Zrt. személyes adatkezelési és adatvédelmi belső szabályzata rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak – megfelelően kezeljük. A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az MVM Zrt. honlapján ’Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató - az MVM Vállalkozáscsoport tagvállalatai munkavállalói számára’ elnevezéssel találja az alábbi linken: https://www.mvm.hu/Rolunk/KozerdekuInformaciok/AdatkezelesiTajekoztatok

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentését szintén bizalmasan kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a compliance terület erre kijelölt munkatársai a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az MVM Otthon Plusz Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. A bejelentő személye – jogszabály ettől eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően.

A compliance terület minden bejelentést értékel azon szempontból, hogy a bejelentésben foglaltak alapján szükség van-e vizsgálatra vagy a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető. A bejelentés érdemi kivizsgálása az alábbi esetekben mellőzhető:

a)     A bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tárgyú, tartalmú bejelentés;

b)     A bejelentést nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

c)     A bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

d)     A közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni. Amennyiben a bejelentést a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette, a bejelentést annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása és a határidő hosszabbítás indoklása mellett lehet eltérni. A vizsgálat teljes időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.

Amennyiben a bejelentő megadta az elérhetőségét, a compliance terület a vizsgálat megindításáról, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról (az ügy vizsgálat nélküli lezárásáról), a vizsgálat eredményéről és a hozott intézkedésekről írásban értesíti. Továbbá a compliance terület jogosult a bejelentésekkel kapcsolatban kiegészítés kérése, pontosítás, illetve a tényállás tisztázása, valamint további információk rendelkezésre bocsátása céljából a bejelentővel felvenni a kapcsolatot.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. biztosítja, hogy a bejelentésben érintett valamennyi személy esetében maradéktalanul érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciók pedig arányosak és következetesek legyenek.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. a munkavállalóval szemben a munkaszerződésben és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak figyelembe vételével alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, továbbá lehetőség van hátrányos jogkövetkezménynek nem minősülő intézkedés alkalmazására is (pl. tréningen való részvétel, írásbeli figyelmeztetés).

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat keretében a compliance terület adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, az esetről információval rendelkező személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet, a meghallgatásukról jegyzőkönyvet, feljegyzést, az érintettek hozzájárulása esetén hangfelvételt készíthet, kamerafelvételeket, biztonságtechnikai rendszer által rögzített egyéb adatokat ismerhet meg, adathordozók biztosítására vonatkozóan intézkedhet. A vonatkozó szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a vizsgálat során együttműködni és a vizsgálat lefolytatása céljából rendelkezésre állni.

Tájékoztatjuk, hogy senki nem köteles saját magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, maga ellen bizonyítékot szolgáltatni. Ön – akár jogi képviselője útján – is kifejtheti álláspontját, állítását bizonyítékokkal alátámaszthatja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a compliance terület kezdeményezi a feljelentés megtételét.

Végül tájékoztatjuk, hogy amennyiben a bejelentés értékelése vagy a vizsgálat lefolytatása során nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a)     ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adnunk,

b)     alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.