Részletes tájékoztató érdemi információval rendelkezők részére
Utolsó módosítás: 0001.01.01

Az MVM Otthon Plusz Zrt.-nek kötelessége Önt, mint a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyt tájékoztatni az adatkezelésre és a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról, továbbá felhívni a figyelmét jogaira és kötelezettségeire, valamint személyazonosságának bizalmas kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy az MVM Otthon Plusz Zrt. e tájékoztatási kötelezettségének jelen részletes tájékoztatóval tesz eleget.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az MVMOP-BSz-16 Az MVM Otthon Plusz Zrt. személyes adatkezelési és adatvédelmi belső szabályzata rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak – megfelelően kezeljük. A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az MVM Otthon Plusz Zrt. honlapján találja a következő linken: https://mvmotthonplusz.hu/vallalati-informaciok/integritast-serto-esemenyek-bejelentese

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentést bizalmasan kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a compliance terület erre kijelölt munkatársai a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az MVM Otthon Plusz Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg. A bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően – kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő.

A compliance terület minden bejelentést értékel azon szempontból, hogy a bejelentésben foglaltak alapján szükség van-e érdemi vizsgálatra vagy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető. A bejelentés érdemi kivizsgálása az alábbi esetekben mellőzhető:

a)     A bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tárgyú, tartalmú bejelentés;

b)     A bejelentést nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

c)     A bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

d)     A közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni. Amennyiben a bejelentést a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette, a bejelentést annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása és a határidő hosszabbítás indoklása mellett lehet eltérni. A vizsgálat teljes időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat keretében a compliance terület adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, az esetről információval rendelkező személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet, a meghallgatásukról jegyzőkönyvet, feljegyzést, az érintettek hozzájárulása esetén hangfelvételt készíthet, kamerafelvételeket, biztonságtechnikai rendszer által rögzített egyéb adatokat ismerhet meg, adathordozók biztosítására vonatkozóan intézkedhet. A vonatkozó szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a vizsgálat során együttműködni és a vizsgálat lefolytatása céljából rendelkezésre állni.

Tájékoztatjuk, hogy senki nem köteles saját magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, maga ellen bizonyítékot szolgáltatni.