Részletes tájékoztató bejelentők részére
Utolsó módosítás: 0001.01.01

Az MVM Otthon Plusz Zrt.-nek kötelessége Önt, mint bejelentőt tájékoztatni az adatkezelésre és a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról, továbbá felhívni a figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, és személyazonosságának bizalmas kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy az MVM Otthon Plusz Zrt. e tájékoztatási kötelezettségének jelen részletes tájékoztatóval tesz eleget.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait – amennyiben megadott személyes adatot – minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az MVMOP-BSz-16 Az MVM Otthon Plusz Zrt. személyes adatkezelési és adatvédelmi belső szabályzata rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak – megfelelően kezeljük. A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót az MVM Otthon Plusz Zrt. honlapján találja a következő linken: https://mvmotthonplusz.hu/vallalati-informaciok/integritast-serto-esemenyek-bejelentese

Tájékoztatjuk, hogy az Ön, mint bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően –, kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentését szintén bizalmasan kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a compliance terület erre kijelölt munkatársai a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az MVM Otthon Plusz Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A compliance terület minden bejelentést értékel azon szempontból, hogy a bejelentésben foglaltak alapján szükség van-e vizsgálatra vagy a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető. A bejelentés kivizsgálása a következő esetekben mellőzhető:

a)     A bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tárgyú, tartalmú bejelentés;

b)     A bejelentést nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

c)     A bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

d)     A közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni. Amennyiben a bejelentést a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette, a bejelentést annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása és a határidő hosszabbítás indoklása mellett lehet eltérni. A vizsgálat teljes időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.

Amennyiben Ön megadta az elérhetőségét, a compliance terület a vizsgálat megindításáról, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról (az ügy vizsgálat nélküli lezárásáról), a vizsgálat eredményéről és a hozott intézkedésekről írásban értesíti Önt.

Amennyiben Ön megadta az elérhetőségét, a compliance terület jogosult a bejelentésekkel kapcsolatban kiegészítés kérése, pontosítás, illetve a tényállás tisztázása, valamint további információk rendelkezésre bocsátása céljából Önnel felvenni a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben érintett személyt tájékoztatni kell részletesen a bejelentésről, továbbá az őt megillető jogokról, többek között a személyes adatainak védelmével összefüggésben az erre vonatkozó kezelés szabályairól. Továbbá biztosítani kell a bejelentésben érintett személy számára, hogy – akár jogi képviselője útján – álláspontját kifejthesse, állítását bizonyítékokkal alátámaszthassa. A Panasztörvény rendelkezése alapján, kivételesen indokolt esetben azonban, ha a bejelentés kivizsgálását meghiúsítaná, utólagosan is sor kerülhet a bejelentésben érintett személy tájékoztatásra. Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön, mint bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően – kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, az MVM Zrt. kezdeményezi a feljelentés megtételét.

Tájékoztatjuk, hogy Önt nem érheti hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen bejelentést tett vagy információt szolgáltatott integritást sértő esemény kísérletéről, annak gyanújáról, elkövetéséről vagy belső szabályozó megsértéséről (kivéve, ha annak elkövetésében Ön is részt vett). Önt abban az esetben sem érheti hátrány, ha az Ön által jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Amennyiben a bejelentés megtétele jóhiszemű és jogszerű, az Ön bejelentése nem tekinthető a törvény által védett adatok, információk (például üzleti titok, bank- és értékpapírtitok) megsértésének, ha Ön jogszerűen fért hozzá az információkhoz és alapos okkal feltételezte, hogy a bejelentés szükséges az érintett körülmények feltárásához.

Amennyiben a bejelentés értékelése vagy a vizsgálat lefolytatása során nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adnunk,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön úgy vélelmezi, hogy a bejelentésére tekintettel hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés érte, állam az Ön részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy amennyiben bejelentése nem kerül értékelésre, illetve kivizsgálásra, Ön jogosult a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél bejelentést tenni. Ezen felül amennyiben az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert szintén igénybe vette és az eljárásra jogosult szerv az e törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg, vagy Ön alapos okkal vélelmezi, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket, vagy ha Ön az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele tekintetében hátránytól, diszkriminációtól vagy hátrányos intézkedéstől, illetve a bejelentés érdemi elintézése mellőzésétől tart, Ön – ultima ratio jelleggel – jogosult a nyilvánossághoz fordulni.