Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről
Utolsó módosítás: 0001.01.01

az Adatkezelő részére INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEKRŐL

bejelentést tevő és bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyek részére


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Az MVM Otthon Plusz Zrt. az érintettek részére a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az 1. pontban meghatározott Adatkezelő szervezeti integritását sértő események bejelentéseivel kapcsolatos. Az Adatkezelő a maga szervezeti integritásának biztosításával és megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás révén való megsértésére vonatkozó bejelentések fogadására belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A rendszer a bejelentések Adatkezelő általi fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárást szolgálja, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására, valamint a korrupció és a visszaélés hatékony megelőzésére.

 

Mindemellett Adatkezelő a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak Adatkezelő általi megfelelése érdekében kezeli az érintett természetes személyek: a bejelentő, a bejelentéssel érintett és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyek személyes adatait.

 

A Tájékoztató a fenti érintetti körből az Adatkezelő részére bejelentést tévő és bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

 

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentéssel érintett természetes személyekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a honlapján megtalálható, az MVM Csoport munkavállalóinak, illetve a tagvállalatok tisztségviselőinek szóló adatkezelési tájékoztatóiban adja meg.

 

1. A Tájékoztató kapcsán az Adatkezelő

 

Adatkezelő:                            MVM Otthon Plusz Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye:                             1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Postacím:                               1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszáma:                01-10-140263

Honlapjának címe:                 https://mvmotthonplusz.hu/

E-mail cím:                             compliance@mvmotthonplusz.hu

                                               adatvedelem@mvmotthonplusz.hu

Adatvédelmi tisztviselő:         dr. Arató Dezső

Elérhetősége:                         dpo@mvm.hu            

Társasági adatvédelmi

felelős (képviselő

adatvédelmi kérdésekben):    dr. Tóth Tekla (toth.tekla@mvm.hu)

 

 

A Tájékoztató szempontjából személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható, a jelen adatkezelés Érintettje a bejelentést tevő és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy.

 

2. A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok

 • GDPR,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény),
 • köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
 • valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23) Korm. rendelet.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

I. Az Adatkezelőnek beadott, és általa kivizsgált bejelentés esetén

A bejelentést tevő és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése) az adatkezelés jogalapja.

 

Az adatkezelés az Adatkezelő szervezeti integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a Panasztörvény 18. § (1) bekezdés, 26. § (1) bekezdése alapján).

 

II. Az Adatkezelő tulajdonosához vagy a tulajdonos másik tagvállalatához beadott, és tőle az Adatkezelőnek hatáskör szerint kivizsgálásra átadott bejelentés esetén

Amennyiben egy tagvállalat olyan bejelentést kap, amely alapján a kivizsgálás/eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező Adatkezelőhöz szükséges azt továbbítani, úgy a bejelentést tevő természetes személy személyes adatainak az Adatkezelőhöz történő átadásához a tagvállalatnak be kell szereznie a bejelentő hozzájárulását, és kizárólag ennek birtokában továbbíthatja a bejelentő személyes adatait az Adatkezelőhöz, összhangban a Panasztörvény 26. § (3) bekezdés és 6. § (2) bekezdésével.

Az Adatkezelő a továbbiakban az átadott bejelentéssel kapcsolatos személyes adatokat a bejelentő esetében (amennyiben kapott róla személyes adatokat az előbbi feltétel szerint) és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy esetében is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése) szerint kezeli a Panasztörvény 18. § (1) bekezdés és 26. § (1) bekezdése alapján.

 

4. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szervezeti integritásának megsértésére vonatkozó bejelentés kivizsgálása, következmények alkalmazása.

 

5. A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkörök megnevezése

Miért szükséges?

Név

A bejelentő és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy azonosításához szükséges.

Elérhetőségi adatok (például e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, amiket megad magáról az Érintett)

A bejelentő számára vizsgálat megindításának vagy elutasításának tényéről való értesítés, a bejelentővel és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyekkel a részletes és pontos kivizsgáláshoz szükséges kapcsolattartás érdekében szükséges.

A bejelentőről a bejelentésben, illetve a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személyről a kivizsgálás során önmagukról önkéntesen megadott bármely más személyes adat, ami az eset kivizsgálásához szükséges.

A bejelentés részletes és pontos kivizsgálásához lehet szükséges.

 

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az érintett, a bejelentő és a bejelentéssel kapcsolatban érdemi információval rendelkező természetes személy.

 

6. Az adatok megismerésére jogosultak

Címzettek megnevezése

Közlés célja

MVMI Zrt.

7030 Paks, Vasút utca 1.

adószáma: 13649588-2-17

Az Adatkezelő részére IT szolgáltatást nyújt, Adatfeldolgozó.

 

Az Érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő meghatározott munkavállalói ismerhetik meg, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő etikai ügyek kivizsgálásával foglalkozó munkatársai (így különösen a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jogi szakterület compliance területhez tartozó kijelölt munkatársai) a bejelentés kivizsgálása érdekében.

 

A személyes adatok a fenti Címzettek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait állami szervek számára. Így például, amennyiben az Érintett és az Adatkezelő, vagy a bejelentéssel érintett természetes személy között folyamatban levő jogvitában hatósági, bírósági eljárás indul, és az eljáró hatóság, bíróság számára szükséges az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozásához az Érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az Érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

 

7. Az adatkezelés időtartama: 3 (három) évig, illetve a hatósági és bírósági eljárás jogerős befejezéséig (ha indult ilyen).

 

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

9. Egyéb

Tájékoztatjuk, hogy a Panasztörvény 26. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára (ilyen értelemben a bejelentéssel érintett természetes személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai korlátozásra kerülnek).

A személyes adatok továbbítására harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerül sor.

A  Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

A  Tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a  Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

 

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Az Érintett jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

10.2.  Az érintett egyes jogainak tartalma

 

a) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az érintettre nézve várható következményeiről;
 • a fentieknek megfelelően az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatot – mások személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül – megismerje, arról egy alkalommal ingyenes másolatot kapjon.

 

b) a személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

c) a személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet például a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás miatt kötelező, az adatok kezelése).

 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat elkülönített tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

 

e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy az általa kötött szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

 

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő által ellátott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.2.1. Az érintetti jogok gyakorlása az egyes adatkezelési jogalapoktól függően

 

Az érintetti jogait az egyes adatkezelési jogalapoktól függően a következők szerint tudja gyakorolni

 

Rendelkezésre bocsátandó információk,

hozzáférés

(15. cikk, 60-63., Pream)

helyesbítés + kiegészítés

(16. cikk, 65. Pream)

törlés /

elfeled-tetés

(17. cikk, 65., és 66. Pream)

korlátozás (18. cikk)

adathordoz-hatóság

(20. cikk, 68. Pream)

tiltakozás

(21. cikk, 69. és 70. Pream)

 

ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

GDPR 6. cikk. (1) a) pont / hozzájárulás

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

NEM

GDPR 6. cikk. (1) b) pont / szerződés

igen

igen

igen

igen

NEM

igen

igen

NEM

 GDPR 6. cikk. (1) c) pont / jogi kötelezettség

igen

NEM

igen

igen

NEM

igen

NEM

igen

 GDPR 6. cikk. (1) f) pont / jogos érdek

igen

igen

igen

igen

igen*

igen

NEM

igen

*a tényleges törlés függ az érdekmérlegelés eredményétől

 

10.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

 

Az Adatkezelő megkeresése

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében, vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként elsősorban írásban, hagyományos levélben, illetve e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő elérhetőségein keresztül.

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

 

Kérelmét 1 (egy) hónap alatt kivizsgáljuk, a határidő – az ügy összetettségét figyelembe véve – további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap:  http://naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

 • ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint

ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági